Settings
大陸繁體

明月幾時有?把酒問青天。不知天上宫闕,今夕是何年?我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒;起舞弄清影,何似在人間?

轉朱閣,低綺户,照無眠;不應有恨,何事長向别時圓?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全;但願人長久,千里共嬋娟。

大陆简体

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。